fbpx

Polityka prywatności

ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

Dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w niniejszym formularzu kontaktowym przez Simplic Sp. z o.o., której siedziba znajduje się przy ul. Nowohuckiej 92a, 30-728 Kraków, w celu nawiązania kontaktu, rozpoznania potrzeb i przedstawienia oferty przez Simplic Sp. z o.o., przez okres niezbędny dla realizacji przedmiotowego celu.
Jednocześnie oświadczam, że administrator poinformował mnie, przed wyrażeniem zgody, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, i że ewentualne wycofanie zgody będzie równie łatwe jak jej wyrażenie.

INFORMACJE PODAWANE W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

 1. Administratorem Pani / Pana* danych osobowych jest Simplic Sp. z o.o., której siedziba znajduje się przy ul. Nowohuckiej 92a, 30-728 Kraków, tel.:1239506 61,e-mail:kontakt@simplic.pl.
 2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych –nie dotyczy.
 3. Pani / Pana* dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu, rozpoznania potrzeb i przedstawienia oferty przez Simplic Sp. z o.o.
 4. Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana* danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą.
 5. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora - nie dotyczy
 6. Administrator nie zamierza ujawniać Pani / Pana*danych osobowych żadnym odbiorcom, czy kategoriom odbiorców danych.
 7. Administrator nie zamierza przekazywać Pani / Pana*danych osobowych do państw trzecich, czy do organizacji międzynarodowych.
Ponadto, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania informuję, że:
 1. Pani / Pana* dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania.
 2. Ma Pani / Pan* prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych. Ma Pani / Pan* prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
 3. Ma Pani / Pan* prawo do cofnięcia tej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 4. Ma Pani / Pan* prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
 5. Podanie Pani / Pana* danych osobowych:
  1. nie jest wymogiem ustawowym,
  2. jest wymogiem umownym,
  3. nie jest warunkiem zawarcia umowy.
  Nie jest Pani / Pan* zobowiązana / zobowiązany* do ich podania.
  Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji ww. celu przetwarzania.
 6. Decyzje o Pani / Pana* danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, ale mogą być profilowane pod kątem rozpoznania potrzeb, doboru produktów i przygotowania spersonalizowanej oferty wstępnej.