fbpx

Polityka prywatności

POLITYKA PRYWATNOŚCI SIMPLIC SP. Z O.O.


I. Informacje ogólne

1. Definicje

  a. Administrator - spółka Simplic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie (adres: ul. Nowohucka 92a, 30-728 Kraków) wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000505580, NIP: 6832083376, bok@simplic.pl, tel. 515 057 057;

  b. Dane Osobowe - informacje o osobie fizycznej zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania poprzez jeden bądź kilka szczególnych czynników określających fizyczną, fizjologiczną, genetyczną, psychiczną, ekonomiczną, kulturową lub społeczną tożsamość, w tym IP urządzenia, identyfikator internetowy oraz informacje gromadzone za pośrednictwem plików cookie oraz innej podobnej technologii;

  c. Polityka – niniejsza Polityka prywatnośc;

  d. RODO – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.04.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE,

  e. Użytkownik – każda osoba fizyczna odwiedzająca Serwis lub korzystająca z jednej albo kilku usług czy funkcjonalności opisanych w Polityce;

  f. Serwis lub Strona Internetowa – strona internetowa prowadzona przez Administratora pod adresem https://simplic.pl.


2. W przypadku korzystania ze Strony Internetowej mogą być zbierane i wykorzystywane dane dotyczące Użytkowników Strony Internetowej, w tym Dane Osobowe.


3. Dane Osobowe Użytkowników mogą być zbierane w wyniku ich dobrowolnego udostępnienia przez Użytkowników (przy wypełnianiu formularza kontaktowego, przy wypełnianiu formularza przystąpienia do programu “Polecam Simplic” lub korzystaniu z funkcjonalności umożliwiającej podanie numeru telefonu w celu przekazania go Administratorowi), stosowania plików cookies (zarówno własnych jak i pochodzących od podmiotów zewnętrznych)oraz ujawniane przez przeglądarkę internetową, z której Użytkownik korzysta (adresy IP) . Szczegółowe zasady oraz cele przetwarzania Danych Osobowych gromadzonych podczas korzystania z Serwisu przez Użytkownika zawarte są w dalszej części niniejszej Polityki.


4. Zbierane mogą być ponadto informacje o czasie nadejścia zapytania i wysłania odpowiedzi, adresie strony internetowej, z której użytkownik został przekierowany do Strony Internetowej oraz rodzaju oprogramowania, z którego korzysta Użytkownik (rodzaju systemu operacyjnego i rodzaju przeglądarki). Informacje te są wykorzystywane w celu ulepszania działania Strony Internetowej oraz tworzenia statystyk i analiz.


5. Administrator dba o prawidłowe zabezpieczenie danych Użytkowników poprzez stosowanie odpowiednich środków organizacyjnych i technicznych.


6. Bezpieczeństwo danych osobowych w trakcie przesyłu zapewnia stosowany przez Administratora protokół transmisji SSL. Protokół koduje dane przed ich wysłaniem z przeglądarki Użytkownika i dekoduje po bezpiecznym dotarciu na serwer Strony Internetowej.


II. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest spółka Simplic sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Nowohucka 92a, 30-728 Kraków, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa – Śródmieścia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000505580, NIP: 6832083376; z Administratorem można kontaktować się:

  a. za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłając wiadomość na adres: bok@simplic.pl,

  b. telefonicznie pod numerem telefonu (+48) 515 057 057;


2. Administrator nie wyznaczył Inspektora Ochrony Danych.


3. Administrator za pośrednictwem Strony Internetowej może przetwarzać dane osobowe w celach takich jak:

  a. Prowadzenie marketingu produktów i usług własnych Administratora polegające na przesyłaniu za pośrednictwem poczty elektronicznej lub wiadomości informacji handlowych o usługach i produktach oferowanych przez Administratora- na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody Użytkownika na przesyłanie mu wiadomości e-mail zawierających informacje handlowe; zgoda jest wyrażona przez podanie adresu e-mail i kliknięcie przycisku potwierdzającego przesłanie danych;

  b. Prowadzenie marketingu produktów i usług własnych Administratora polegające na przesyłaniu Użytkownikowi zarówno informacji handlowych, jak i informacji dotyczących zmian w przepisach oraz nowościach branżowych w formie newslettera - na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgody Użytkownika na przesyłanie mu newslettera; zgoda jest wyrażona przez podanie adresu e-mail i kliknięcie przycisku potwierdzającego zapisanie się do newslettera;

  c. Nawiązanie przez Administratora kontaktu z Użytkownikiem za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, w celu udzielenia odpowiedzi na pytania Użytkownika dotyczące oferty produktów i usług Administratora oraz przedstawiania Użytkownikowi ofert sprzedaży towarów lub usług Administratora – po uprzednim skontaktowaniu się przez Użytkownika z Administratorem za pośrednictwem formularza kontaktowego ze wskazaniem adresu email oraz imienia lub korzystając z dostępnego na Stronie Internetowej komunikatora Tidio – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora (promowanie produktów i usług Administratora) oraz na podstawie art. 6 ust. 1 lit b RODO jako niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy,

  d. Prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (przez wzgląd na fakt, iż przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora - interesem takim jest promowanie produktów i usług Administratora;) oraz art. 6 ust. 1 lit. a RODO, czyli zgoda Użytkownika na prowadzenie marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora;

  e. Statystyki i analizy zachowań Użytkowników na Stronie Internetowej – na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, ponieważ przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora; interesem takim jest dokonywanie ustaleń dotyczących korzystania przez Użytkowników ze Strony Internetowej w celu jej optymalizacji do potrzeb tych Użytkowników.


4. Administrator może udostępnić dane osobowe swoim podwykonawcom (podmiotom, z usług których korzysta przy przetwarzaniu) takim jak:

  a. Facebook Ireland Ltd. z siedzibą w Irlandii - dostawca usługi związanej z wyświetlaniem Użytkownikom reklam - Facebook Pixel,
  w zakresie w jakim dane osobowe są przetwarzane na potrzeby świadczenia usług dopasowania, pomiaru i analizy (np. w celu dostarczania Administratorowi analiz i raportów dotyczących kampanii);

  b. Google LLC z siedzibą w USA oraz Google Ireland Limited z siedzibą w Irlandii - dostawcy usług Google, takich jak: GSuite – pakiet usług takich jak m.in. poczta elektroniczna oraz wirtualny dysk; Google Analytics – narzędzie do analizowania Strony Internetowej; Google Ads – usługa związana z wyświetlaniem Użytkownikom reklam;


5. W odniesieniu do danych osobowych zawartych w danych zdarzeń dotyczących działań osób w witrynach internetowych i aplikacjach Użytkownika, które integrują narzędzia biznesowe Facebooka, dla których przetwarzania Administrator i Facebook wspólnie określają środki i cele, Administrator i Facebook Ireland są współadministratorami danych osobowych zgodnie z art. 26 RODO. Więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem: https://www.facebook.com/legal/terms/businesstools_jointprocessing.


6. Odbiorcami danych osobowych Użytkownika mogą być również następujące kategorie podmiotów: pracownicy i współpracownicy Administratora, hostingodawcy, agencje marketingowe i reklamowe, podmioty świadczące usługi obsługi i utrzymania systemów IT, doradcy prawni. Podmiotom tym Administrator udostępnia dane osobowe Użytkowników zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa (na przykład w oparciu o umowy powierzenia przetwarzania danych, jeśli ich zawarcie jest wymagane zgodnie z RODO).


7.Administrator nie przekazuje danych osobowych poza Europejski Obszar Gospodarczy za wyjątkiem korzystania z usług następujących podmiotów: Google LLC, Facebook Ireland Ltd.


8. W przypadku Google LLC oraz Facebook Ireland Ltd. następuje transfer danych do USA. Transfer danych poza Europejski Obszar Gospodarczy odbywa się na podstawie standardowych klauzul umownych (art. 46 ust. 2 RODO). Tekst standardowych klauzul umownych Google jest dostępny pod tym linkiem: https://privacy.google.com/businesses/processorterms/mccs/. Informacje na temat przekazywania danych do USA przez Facebook Ireland Ltd. wraz z informacją o standardowych klauzulach umownych są dostępne pod tym linkiem: https://www.facebook.com/legal/EU_data_transfer_addendum.


9. Dane osobowe przetwarzane w celu:

  a. wysyłanie Użytkownikowi newslettera przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika

  b. skontaktowania się z Użytkownikiem przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody przez Użytkownika

  c. prowadzenia marketingu bezpośredniego produktów i usług Administratora – będą przechowywane do momentu:

   i. zgłoszenia sprzeciwu względem ich przetwarzania w tym celu, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą; w takim przypadku dane będą przechowywane do momentu istnienia takich ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, lub

   ii. cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji handlowej lub na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego;

  d. statystyki i analizy zachowań Użytkowników na Stronie Internetowej – przetwarzane są do momentu wycofania zgody przez Użytkownika.


  10. Użytkownikowi, którego dane dotyczą, przysługują następujące prawa:

   a. prawo dostępu do podanych danych osobowych oraz prawo otrzymania ich kopii;

   b. prawo do sprostowania danych osobowych;

   c. prawo do usunięcia danych osobowych;

   d. prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych;

   e. prawo do przeniesienia danych osobowych;

   f. prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych;

   g. prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.


  11. W przypadku, gdy przetwarzanie danych odbywa się na podstawie zgody, Użytkownik, którego dane dotyczą ma również prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


  12. Prawo do cofnięcia zgody dotyczy również zgody na otrzymywanie informacji handlowej i zgody na używanie telekomunikacyjnych urządzeń końcowych i automatycznych systemów wywołujących dla celów marketingu bezpośredniego.


  13. W celu wykonania swoich praw Użytkownicy, których dane dotyczą, mogą skontaktować się z Administratorem.

   a. wysyłając wiadomość pod adres e-mail: bok@simplic.p;

   b.kontaktując się pod numerem telefonu 515 057 057;


  14. Użytkownik może zwrócić się do Administratora również w celu uzyskania informacji na temat tego, dlaczego Administrator uznał, że może przetwarzać dane osobowe Użytkownika na podstawie prawnie uzasadnionych interesów.


  15. Podanie danych osobowych przy korzystaniu ze Strony Internetowej jest dobrowolne. Jeśli Użytkownik ich nie poda nie będzie jednak możliwe skontaktowanie się z nim, przesyłanie mu ofert ani newslettera.


  16. Administrator nie podejmuje wobec Użytkowników decyzji, które opierają się wyłącznie na zautomatyzowanym przetwarzaniu, w tym profilowaniu, i wywołują wobec Użytkowników skutki prawne lub w podobny sposób istotnie na nich wpływają.


  III. Pliki cookies


  1. W ramach działalności Strony Internetowej wykorzystywane są pliki cookies zapisywane w urządzeniach końcowych Użytkowników. Przez wykorzystywanie plików cookies należy rozumieć ich przechowywanie i uzyskiwanie do nich dostępu przez Administratora.


  2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, treść (np. identyfikatory akcji) oraz unikalny numer.


  3. Pliki cookies wykorzystywane są w celu:

   a. dostosowania zawartości Strony Internetowej do preferencji Użytkownika oraz optymalizacji korzystania ze Strony Internetowej; w szczególności pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie Użytkownika i odpowiednio wyświetlić Stronę Internetową, dostosowując ją do jego potrzeb i preferencji;

   b. dostosowania reklam wyświetlanych Użytkownikowi do jego preferencji;

   c. tworzenia statystyk i analiz dotyczących korzystania ze Strony Internetowej.  4. W ramach Strony Internetowej stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies, session storage) oraz „stałe” (persistent cookies, local storage). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika do czasu wygaśnięcia sesji (np. opuszczenia Strony Internetowej, usunięcia ich przez Użytkownika, lub wyłączenia oprogramowania). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym Użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez Użytkownika.


  5. Wykorzystywanie plików cookies nie powoduje zmian konfiguracyjnych w urządzeniu końcowym Użytkownika i oprogramowaniu zainstalowanym na tym urządzeniu.


  6. Domyślne ustawienia przeglądarek internetowych dopuszczają zwykle zapisywanie plików cookies w urządzeniach końcowych użytkowników stron internetowych. Ustawienia te mogą jednak zostać zmienione przez Użytkownika.


  7. Użytkownik ma możliwość określenia warunków wykorzystywania plików cookies za pomocą ustawień oprogramowania (przeglądarki internetowej) zainstalowanego na jego urządzeniu końcowym.


  8. Użytkownik ma również możliwość zmiany ustawionych warunków wykorzystywania plików cookies. Zmiana może polegać na częściowym lub całkowitym ograniczeniu możliwości zapisywania plików cookies na urządzeniu końcowym Użytkownika.


  9. Zablokowanie ciasteczek lub ich usunięcie może powodować utrudnienia w korzystaniu ze Strony Internetowej, np. dlatego, że niektóre jej opcje nie będą dla dostępne dla Użytkownika.


  10. Administrator informuje, że zgodnie z przepisami ustawy prawo telekomunikacyjne, zgoda użytkownika końcowego na przechowywanie informacji lub uzyskiwanie dostępu do informacji już przechowywanej w telekomunikacyjnym urządzeniu końcowym użytkownika końcowego może być wyrażona przez użytkownika również za pomocą ustawień oprogramowania zainstalowanego w wykorzystywanym przez niego urządzeniu końcowym. W przypadku zatem gdyby użytkownik nie chciał wyrazić takiej zgody, powinien dokonać zmiany ustawień przeglądarki internetowej.


  11. Szczegółowe informacje w zakresie zmiany ustawień przeglądarki dotyczących plików cookies oraz ich usunięcia uzyskać można na oficjalnej stronie internetowej konkretnej przeglądarki. W szczególności powyższe informacje można znaleźć pod następującymi adresami stron internetowych:


   a. przeglądarka Firefox;

   b. przeglądarka Chrome;

   c. przeglądarka Microsoft Edge;

   d. przeglądarka Opera;

   e. przeglądarka Safari;


  IV. Narzędzia wykorzystywane na Stronie Internetowej


   1. Administrator w ramach Strony Internetowej korzysta z narzędzi informatycznych dostarczanych przez podmioty zewnętrzne. Korzystanie z tych narzędzi może wiązać się z korzystaniem z plików cookies tych podmiotów.


   2. Administrator korzysta na Stronie Internetowej z narzędzi dostarczanych przez Google: Google Analytics, Google Ads, Google Tag Manager.


   3. Dzięki korzystaniu z cookies, Google Analytics analizuje ruch i sposób w jaki Użytkownicy poruszają się po Stronie Internetowej. Administrator wykorzystuje dane zbierane przez Google Analytics do remarketingu/retargetingu, raportowania wyświetleń w sieci reklamowej Google oraz do analizy danych demograficznych i zainteresowań Użytkowników. Administrator może ustalić słowa kluczowe, reklamy, grupy reklam i kampanie, które najskuteczniej przyciągają klientów. Administrator może obserwować również aktywność na Stronie Internetowej: przewijanie strony, kopiowanie jej elementów, czas aktywności danego użytkownika i inne zdarzenia. Wszystkie te dane zbierane są anonimowo. Umożliwia to mechanizm anonimizacji nr IP użytkownika. Użytkownicy mogą zapobiec wykorzystywaniu swoich danych w Google Analytics. Więcej informacji o tym jak można to zrobić znajduje się pod tym linkiem: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout.


   4. Google Ads służy do wyświetlania Użytkownikowi odpowiednich reklam. Ciasteczka zostają umieszczone na urządzeniu Użytkownika
   w celu zapamiętania stron, które ten odwiedza.Na podstawie zebranych informacji wyświetlane są spersonalizowane pod Użytkownika reklamy na przeglądanych przez niego stronach. Administrator może zlecać reklamy do wybranych przez niego odbiorców, np. do wszystkich osób, które odwiedziły Stronę Internetową w ciągu 7 dni. Administrator reklamy zleca na podstawie zbiorczych kryteriów, np. do określonych grup docelowych, nigdy do konkretnego Użytkownika. Ustawienia dotyczące personalizowania reklam w usługach Google można zmienić pod tym linkiem: https://adssettings.google.com/.


   5. Google Tag Manager jest systemem do zarządzania tagami i kodami umieszczanymi na Stronie Internetowej. W ramach Google Tag Manager Google może zbierać informacje np. o sposobach korzystania z usługi i tagów oraz o stosowanych tagach. Te dane są używane zgodnie z polityką prywatności Google.


   6. Polityka prywatności Google jest dostępna pod tym linkiem: https://policies.google.com/privacy.


   7. Google może przekazywać dane osobom trzecim. Na temat korzystania z plików cookies przez Google więcej informacji można znaleźć pod tym linkiem: https://policies.google.com/technologies/cookies?hl=pl&gl=pl.


   8. Administrator korzysta z narzędzi biznesowych dostarczanych przez Facebook’a, w tym z Facebook Pixel, które służy do działań marketingowych.


   9. Facebook Pixel „śledzi” odwiedziny i zachowania Użytkowników poruszających się po Stronie Internetowej. Dzięki temu można do nich kierować dostosowane do nich reklamy (remarketing/retargeting).


   10. Administrator otrzymuje od Facebooka jedynie dane statystyczne, bez odniesienia do konkretnych Użytkowników. W ten sposób Administrator sprawdza skuteczność reklam na Facebooku i Instagramie, bada rynek i prowadzi własne statystyki.


   11. Dane z Facebook Pixel Administrator zbiera jedynie do analiz statystycznych, a reklamy zleca jedynie na podstawie zbiorczych kryteriów, nigdy do konkretnego użytkownika.


   12. Więcej informacji o zasadach przetwarzania danych na portalu Facebook, znajduje się pod tym linkiem:https://www.facebook.com/privacy/explanation, a na portalu Instagram znajduje się pod tym linkiem: https://help.instagram.com/155833707900388.


  V. Bezpieczeństwo Danych Osobowych

  1. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że Dane Osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na Danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.


  2. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają Dane osobowe na zlecenie Administratora.


  VI. Zmiany Polityki prywatności

  1. Polityka jest na bieżąco weryfikowana i w razie potrzeby aktualizowana.


  2. Aktualna wersja Polityki została przyjęta i obowiązuje od 23.05.2023 roku

Zarządzaj plikami cookies