fbpx

Odbiorca przemysłowy – kim jest i na czym korzysta?

/, energia elektryczna, odbiorca przemysłowy/Odbiorca przemysłowy – kim jest i na czym korzysta?

Odbiorca przemysłowy – kim jest i na czym korzysta?

ODBIORCA PRZEMYSŁOWY

Odbiorca przemysłowy to odbiorca końcowy, dla którego wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej wynosi mniej niż 3 proc., prowadzący działalność gospodarczą           w zakresie:

 • wydobycia węgla kamiennego lub rud metali nieżelaznych,
 • produkcji wyrobów z drewna oraz korka z wyłączeniem produkcji mebli,
 • produkcji papieru i wyrobów z papieru,
 • produkcji chemikaliów i wyrobów chemicznych,
 • produkcji wyrobów z gumy i tworzyw sztucznych,
 • produkcji szkła i wyrobów ze szkła,
 • produkcji ceramicznych materiałów budowlanych,
 • produkcji metali,
 • produkcji elektrod węglowych i grafitowych, styków i pozostałych elektrycznych wyrobów węglowych i grafitowych,
 • produkcji żywności,

  ODBIORCA PRZEMYSŁOWY O ZUŻYCIU ENERGII  >  100 GWh

Odbiorca przemysłowy wg zapisów prawa energetycznego to podmiot zobowiązany do uzyskania         i przedstawienia do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki świadectw pochodzenia           z kogeneracji wydanych dla energii elektrycznej wytworzonej w jednostkach kogeneracji znajdujących się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub uiszcza opłatę zastępczą w terminie do dnia 30 czerwca każdego roku za poprzedni rok kalendarzowy.

Powyższy obowiązek dotyczy Odbiorcy przemysłowego, który w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji tego obowiązku zużył nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej oraz złożył oświadczenie potwierdzające zużycie nie mniej niż 100 GWh energii elektrycznej,        w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji obowiązku

 ODBIORCA PRZEMYSŁOWY O ZUŻYCIU ENERGII < 100 GWh

Przez takiego Odbiorcę przemysłowego (wg zapisów Ustawy o odnawialnych źródłach energii)

rozumie się:

 • odbiorcę końcowego, którego przeważającą działalnością gospodarczą jest działalność określona w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) i oznaczona kodami, jak w przypadku zapisów Prawa energetycznego (patrz lista powyżej)
 • odbiorcę końcowego, dla którego wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej wynosi nie mniej niż 3 proc.

Odbiorca przemysłowy składa Prezesowi URE oświadczenie potwierdzające:

 • wykonywanie działalności gospodarczej oznaczonej kodami Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD)
 • ilość zużytej energii elektrycznej oraz ilość energii elektrycznej zakupionej na własny użytek w roku kalendarzowym poprzedzającym rok realizacji obowiązku
 • wartość współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej (stosunek kosztów energii elektrycznej zużytej na własne potrzeby do wartości dodanej brutto obliczanej jako średnia arytmetyczna z trzech ostatnich lat poprzedzających rok realizacji obowiązku)
 • ilość energii elektrycznej objętej obowiązkiem oraz stanowiącej podstawę do obliczenia opłaty OZE, wyrażoną w procentach wraz z opinią biegłego rewidenta potwierdzającą prawidłowość wyliczenia wartości współczynnika intensywności zużycia energii elektrycznej, w terminie do dnia 30 listopada roku poprzedzającego rok realizacji obowiązku.

OGÓLNE KORZYŚCI JAKIE OSIĄGAJĄ ODBIORCY PRZEMYSŁOWI

Ulga w kosztach wsparcia OZE dla odbiorców przemysłowych pozwala  przedsiębiorcom zaoszczędzić nieco na kosztach energii elektrycznej. Do wspomnianych ulg zaliczyć możemy:

 • współczynnik intensywności zużycia energii elektrycznej, wyrażający stosunek kosztów energii do wytworzonej wartości dodanej brutto – Im bardziej energochłonna działalność, tym ulga jest większa.
 • Współczynnik <20 proc. – koszt zielonych certyfikatów wynosi tylko 80 proc. zużytej energii w stosunku do obowiązku określonego ustawą
 • Współczynnik 20-40 proc. – koszt zielonych certyfikatów spada do 60 proc. zużytej energii
 • Współczynnik >40 proc. – koszt zielonych certyfikatów wynosi już tylko 15 proc.

 Korzyści dla odbiorców końcowych są duże, jednak cała procedura jest nieco skomplikowana           i wymaga poświęcenia czasu i środków.

 TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW

Prezes URE przypomina, że odbiorca przemysłowy zamierzający skorzystać w 2018 r.
zmożliwości realizacji obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi URE świadectwa pochodzenia z kogeneracji lub uiszczenia opłaty zastępczej na zasadach określonych    w art. 9a ust. 2 pkt 1 ustawy – Prawo energetyczne, zobowiązany jest złożyć Prezesowi URE oświadczenie potwierdzające zużycie w 2016 r. nie mniej niż 100 GWh – w terminie do 30 listopada 2017 r.

2018-04-09T17:53:15+02:00