fbpx

Nowelizacja ustawy OZE – firmy jako prosumenci!

//Nowelizacja ustawy OZE – firmy jako prosumenci!

Nowelizacja ustawy OZE – firmy jako prosumenci!

We wtorek, 26.06. br. została przyjęta nowela ustawy o odnawialnych źródłach energii. Poniżej prezentujemy najistotniejsze zapisy i zmiany dotyczące instalacji fotowoltaicznych.

 

Prosument energii odnawialnej – konsument i firma

Nowa definicja prosumenta energii odnawialnej:  odbiorca końcowy wytwarzający energię elektryczną wyłącznie z odnawialnych źródeł energii na własne potrzeby w mikroinstalacji (do 50 kW)

Usunięto zapis, który mówił o konieczności posiadania umowy kompleksowej i zużyciu na potrzeby niezwiązane z działalnością gospodarczą.

Prosument ma wybór – odprzedaż lub odbiór nadwyżki

Prosument może:

 1. magazynować lub
 2. sprzedawać tę energię elektryczną sprzedawcy zobowiązanemu lub innemu wybranemu sprzedawcy, jednak w przypadku przedsiębiorstwa nie może to stanowić przedmiotu przeważającej działalności gospodarczej.

 

2 lata na odbiór nadwyżki

Rozliczeniu podlega energia elektryczna wprowadzona do sieci nie wcześniej niż na 365 dni przed dniem dokonania odczytu rozliczeniowego w bieżącym okresie rozliczeniowym.

Niewykorzystana energia elektryczna w danym okresie rozliczeniowym przechodzi na kolejne okresy rozliczeniowe, jednak nie dłużej niż na kolejne 12 miesięcy.

Nasza firma zaleca i dokonuje zmiany okresu rozliczeniowego na 12 miesięczny – dzięki temu łatwiej jest widoczne zużycie energii i ilość nadwyżki oddanej do sieci w ciągu całego roku.

 

Brak opłat za przesył przy odbiorze nadwyżki

Warto pamiętać, że odbierając nadwyżkę wyprodukowanej przez własną instalację energii, prosument nie ponosi opłat za przesył zgodnie z art. 4 ust. 4 ustawy.

Rozliczenie nadwyżki

Zmianie nie ulega sposób rozliczania odbieranej nadwyżki energii z sieci, pozostaje jak dotychczas:

 1. w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej większej niż 10 kW, w stosunku ilościowym 1 do 0,7;
 2. w mikroinstalacji o łącznej mocy zainstalowanej elektrycznej nie większej niż 10 kW w stosunku ilościowym 1 do 0,8.

 

simplicFotowoltaika z Simplic

Zapraszamy do kontaktu z nami – zajmujemy się wszystkim kompleksowo, zarówno dla firm, jak i domów prywatnych.

Serdecznie zapraszamy do kontaktu telefonicznego: 535 318 565 lub poprzez formularz:

Skontaktuj się aby uzyskać darmową wycenę

 • ZGODA NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

  Dobrowolnie i świadomie wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych
  w niniejszym formularzu kontaktowym przez Simplic Sp. z o.o., której siedziba znajduje się w Śledziejowicach 279, 32-020 Wieliczka, biuro przy ul. Nowohuckiej 92a, 30-728 Kraków, w celu nawiązania kontaktu, rozpoznania potrzeb i przedstawienia oferty przez Simplic Sp. z o.o., przez okres niezbędny dla realizacji przedmiotowego celu.
  Jednocześnie oświadczam, że administrator poinformował mnie, przed wyrażeniem zgody, że mam prawo w dowolnym momencie wycofać zgodę, że wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem, i że ewentualne wycofanie zgody będzie równie łatwe jak jej wyrażenie.

  INFORMACJE
  PODAWANE W PRZYPADKU ZBIERANIA DANYCH OD OSOBY, KTÓREJ DANE DOTYCZĄ

  1. Administratorem Pani / Pana* danych osobowych jestSimplic Sp. z o.o., której siedziba znajduje się
  w Śledziejowicach 279, 32-020 Wieliczka, biuro przy ul. Nowohuckiej 92a, 30-728 Kraków,
  tel.:1239506 61,e-mail:kontakt@simplic.pl.
  2. Dane kontaktowe inspektora ochrony danych –nie dotyczy.
  3. Pani / Pana* dane osobowe przetwarzane są w celu nawiązania kontaktu, rozpoznania potrzeb
  i przedstawienia oferty przez Simplic Sp. z o.o.
  Podstawą prawną przetwarzania Pani / Pana* danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych osoby, której dane dotyczą.
  4. Prawnie uzasadnione interesy realizowane przez administratora - nie dotyczy
  5. Administrator nie zamierza ujawniać Pani / Pana*danych osobowych żadnym odbiorcom, czy kategoriom odbiorców danych.
  6. Administrator nie zamierza przekazywać Pani / Pana*danych osobowych do państw trzecich, czy do organizacji międzynarodowych.

  Ponadto, dla zapewnienia rzetelności i przejrzystości przetwarzania informuję, że:
  1. Pani / Pana* dane osobowe przechowywane będą przez okres niezbędny do realizacji ww. celu przetwarzania.
  2. Ma Pani / Pan* prawo do żądania od administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.
  Ma Pani / Pan* prawo, w dowolnym momencie, wnieść sprzeciw wobec przetwarzania swoich danych osobowych na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym profilowania, w zakresie, w jakim przetwarzanie jest związane z takim marketingiem bezpośrednim.
  3. Ma Pani / Pan* prawo do cofnięcia tej zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
  4. Ma Pani / Pan* prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
  5. Podanie Pani / Pana* danych osobowych:
  a) nie jest wymogiem ustawowym,
  b) jest wymogiem umownym,
  c) nie jest warunkiem zawarcia umowy.
  Nie jest Pani / Pan* zobowiązana / zobowiązany* do ich podania.
  Konsekwencją niepodania danych osobowych jest brak możliwości realizacji ww. celu przetwarzania.
  6. Decyzje o Pani / Pana* danych osobowych nie są podejmowane w sposób zautomatyzowany, ale mogą być profilowane pod kątem rozpoznania potrzeb, doboru produktów i przygotowania spersonalizowanej oferty wstępnej.

 

2019-06-27T14:00:54+02:00